#003 - Prime, then throw

#003 - Prime, then throw